Skip to main content

Etický kodex společnosti Úklid na míru, s.r.o.

1. Usilujeme o poskytování prvotřídních a hodnotných služeb našim zákazníkům, přičemž přebíráme odpovědnost za udržování hygienických standardů a za dlouhodobou péči o jejich majetek.

2. Plně si uvědomujeme, jaký význam má kvalita úklidu pro image našich zákazníků. Zajišťujeme, aby jejich prostředí bylo nejen čisté, ale také výstižným odrazem naší práce.

3. Velice si ceníme důvěry našich zákazníků a jsme si vědomi, že naše důvěryhodnost odráží obraz úklidového odvětví jako celku.

4. Při naší práci využíváme moderní technologie a vybavení, které splňuje nezbytné bezpečnostní normy a respektuje ochranu životního prostředí.

5. Vždy dbáme potřeb a přání našich zákazníků. Volíme takové úklidové postupy, které budou vhodné pro každý jeden uklízený typ prostoru a zároveň se snažíme minimalizovat nutné náklady na úklid.

6. Sledujeme vývoj technologií v úklidovém oboru a věnujeme značné úsilí neustálému vzdělávání a zvyšování odborných kvalifikací našich pracovníků.

7. Při poskytování úklidových služeb se řídíme standardy CAC (Česká asociace úklidu a čištění), které jsou veřejně přístupné a slouží jako měřítko naší práce.


Firemní kultura, profesionalita a lidský přístup - pilíře naší společnosti, které nás odlišují od konkurence a které jsou základními hodnotami společnosti. Tyto hodnoty si hodláme zachovat i při budoucím růstu  společnosti. Rostoucí tým zaměstnanců pečlivě vybíráme a školíme, abychom si udrželi standard i vytyčené hodnoty a cíle.

Snaha o profesionální a etické chování se přenáší od vedoucích pracovníků až k samotnému úklidovému pracovníkovi a přesah by měla mít až k našim klientům a zákazníkům. 

Očekáváme, že i naše budoucí klientela se bude k nám i našim pracovníkům chovat s úctou a profesionalitou. 

Vztahy našich pracovníků s našimi klienty považujeme za stejně cenné jako váš zážitek ze služby, kterou pro vás vytváříme.

Porušení těchto pravidel ze strany našich pracovníků, budeme řešit s nejvyšší naléhavostí a prioritou.

Jakákoliv forma diskriminace nebo nátlaku vůči našim pracovníkům je pro nás nepřijatelná a považujeme ji za porušení našeho etického kodexu a dobrých vztahů.

Nabízíme pouze pravdivé a úplné informace. Vždy jednáme fér a nikdy nejednáme v rozporu se zásadami a hodnotami výše popsanými, a to ani tím, že by naši zaměstnanci uzavírali smlouvy s klientem napřímo a stejný přístup čekáme i nazpět od vás.

Pevně stanovený ceník, který vychází z objednávky služeb, platí jako obecné vyčíslení ceny pro daný typ úklidu. Tento ceník zahrnuje také pojištění, provozní náklady, školení a ohodnocení našich zaměstnanců. 

Naše hodnoty zahrnují otevřenou, slušnou a upřímnou komunikaci. Jak s našimi kolegy, tak s našimi klienty. Vždy dáváme přednost datům a faktům před vlastními pocity.