Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

  • 1 Všeobecná ustanovení

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) společnosti Úklid na míru, s.r.o., IČ: 063 86 776, se sídlem Na Kovárně 410, Horoušánky, 250 82 Horoušany, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281332 (dále jen zhotovitel), platí pro všechny dodávky úklidových služeb zhotovitelem všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen objednatel).

(2) Vstoupí-li objednatel po seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami do obchodního vztahu se zhotovitelem, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(3) Veškeré dohody, k nimž mezi zhotovitelem a objednatelem v souvislosti s poskytováním úklidových služeb dochází, musí být učiněny písemně. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

(4) Platné znění všeobecných obchodních podmínek nahrazuje znění předchozí.

(5) Podmínky sjednané v objednávce či samostatné smlouvě odchylně od těchto VOP mají přednost.

  • 2 Uzavření smlouvy o provedení úklidových služeb, termín dodání a ceny služeb

(1) Nabídky zhotovitele v propagačních materiálech, letácích a obdobných dokumentech jsou nezávazné, ledaže je v nabídce výslovně stanovena její závaznost.

(2) Objednávky objednatele musí být učiněny písemně, a to osobně, poštou nebo e-mailem. Ústní nebo telefonické objednávky objednatele jsou možné pouze v případě, že bude dodatečně objednatelem písemně potvrzen jejich obsah.

(3) Smlouva o provedení úklidových služeb vznikne písemným přijetím objednávky objednatele ze strany zhotovitele nebo tak, že zhotovitel objednané služby poskytne. Předmětem smlouvy je provedení úklidu v prostorech vymezených v objednávce, přičemž rozsah úklidu, tj. podrobný výčet a druh úkonů úklidu, a bližší vymezení prostor, ve kterých bude úklid realizován, včetně jejich výměr, musí být také uveden v písemné objednávce služeb.

(4) Objednatel v objednávce uvede zejména obchodní jméno, kontaktní osobu, adresu, IČ, DIČ, druh a rozsah objednávaných služeb (rozsah úklidu, tj. podrobný výčet a druh úkonů úklidu a bližší vymezení prostor, ve kterých bude úklid realizován), požadovaný termín plnění, místo plnění a způsob platby.

(5) Termín pro poskytnutí služeb počíná běžet od protokolárního předání prostor, ve kterých mají být objednané služby poskytnuty. Předmětné prostory musí být předány zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla dle stavební připravenosti, jejíž podmínky tvoří přílohu těchto VOP, zejména se zajištěním ničím neomezeného přístupu k dodávkám vody a elektřiny, zajištěním parkovacího místa v blízkosti místa plnění, atd...

(6) Zhotovitel si vyhrazuje právo termín plnění změnit, zejména v důsledku nepředvídatelných událostí na straně zhotovitele. Takto nově určený termín plnění se zavazuje zhotovitel objednateli bezodkladně sdělit po zjištění výše uvedené překážky bránící splnění původně sjednaného termínu poskytnutí služeb.

(7) Nedodržení termínu dodání služeb neopravňuje objednatele ke zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy či odložení platby vzhledem k dohodnutým podmínkám nebo k provedení srážek či kompenzací jakéhokoliv druhu. Objednatel není oprávněn ani k uplatňování jakékoliv sankce za opožděné dodání.

(8) Zhotovitel je zproštěn veškeré odpovědnosti za nedodržení termínu plnění zejména v těchto případech:
- pokud objednatel nedodrží platební podmínky a do doby, než tyto budou splněny
- pokud objednatel neposkytl zhotoviteli informace, které byl povinen poskytnout v požadované lhůtě
- v případě zásahu vyšší moci, kterou se rozumí zejména stávka, epidemie, válka, požár, záplava či jiná živelná pohroma, nehoda na vybavení, přerušení nebo zpoždění dopravy, nedostatek surovin, apod …

(9) V případě odložení počátku plnění na žádost objednatele je zhotovitel oprávněn ke sjednané ceně služeb připočíst i paušální úhradu nákladů spojených s odkladem počátku plnění ve výši 10 % z konečné ceny služeb, pokud bude žádost objednatele doručena méně než 14 dní před předpokládaným termínem zahájení prací.

(10) V případě nepředání prostor k provedení úklidových služeb zhotoviteli v předpokládaném termínu bez předchozího oznámení je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případ takového odstoupení vznikne zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny služeb. Zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny služeb i v případě, neposkytuje-li objednatel zhotoviteli součinnost k poskytnutí služby či jinak zmaří poskytnutí služeb, a to i v případě, dojde-li ke zrušení/ukončení smlouvy ze strany objednatele z jakéhokoliv důvodu.

(11) V případě nepředání prostor k provedení úklidových služeb ve stavu stavební připravenosti bere objednatel na vědomí, že náklady na uvedení prostor do tohoto stavu nejsou součástí ceny díla a budou vyúčtovány jako vícepráce dle ceníku zhotovitele vedle spolu se sjednanou cenou díla.

(12) Cena služeb je sjednávána jako předpokládaná cena. Objednatel bere na vědomí, že je zhotovitel plátcem DPH a ke sjednané ceně tak bude vždy připočtena DPH v aktuální výši. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění

(13) Cena služeb obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému poskytnutí služeb. V ceně služeb nejsou zahrnuty náklady na dodávky vody a elektřiny spotřebované zhotovitelem při poskytování služeb, náklady na likvidaci odpadu a náklady spojené se zajištěním parkovacího místa pro potřeby zhotovitele v blízkosti místa plnění dle § 2 odst. 5 těchto VOP. V případě nezajištění parkovacího místa v blízkosti Předmětných prostor může zhotovitel navýšit cenu díla o náklady na parkování v blízkosti Předmětných prostor.

(14) Předpokládaná cena služeb je sjednána podle předpokládaného rozsahu úklidových prací na základě požadavků a specifikace objednatele a může být změněna podle skutečného rozsahu provedených úklidových prací. Pro určení konečné ceny za provedení díla jsou rozhodné jednotkové ceny uvedené v objednávce potvrzené zhotovitel, případě v ceníku zhotovitele na jeho webových stránkách, a reálný rozsah prací, které budou na základě uzavřené smlouvy provedeny.

(15) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, pokud bude třeba předpokládanou cenu služeb překročit o více než 10 % a sdělit objednateli všechny důvody pro zvýšení předpokládané ceny služeb. Objednatel může bez zbytečného odkladu po takovém upozornění odstoupit od smlouvy, avšak pouze v případě, že důvodem pro takové zvýšení není zjištění větší skutečné výměry prostor, ve kterých je úklid prováděn, nebo většího rozsahu prací. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

  • 3 Platební podmínky

(1) Úhrada ceny služeb bude provedena objednatelem po provedení služeb na základě faktury zhotovitele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 5 dnů od jejího vystavení.

(2) Není-li na faktuře uveden jiný den splatnosti, jsou pohledávky zhotovitele (zejména cena služeb) splatné do 15. dnů od jejich vystavení, a to bankovním převodem na účet zhotovitele či jiným způsobem podle dohody zhotovitele a objednatele.

(3) Faktura je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

(4) Je-li objednatel s plněním kterékoliv pohledávky zhotovitele v rámci obchodního vztahu se zhotovitelem v prodlení, vznikne zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

(5) V případě platebních obtíží objednatele, jež vedou k ohrožení včasného nebo řádného splnění pohledávek zhotovitele, zejména v případě prodlení s platbou, je zhotovitel oprávněn zastavit veškeré další poskytování služeb, případně požadovat, aby cena za tyto další služby byla uhrazena předem nebo aby byla poskytnuta objednatelem přiměřená jistota. Zhotovitel je v případě uvedeném v první větě tohoto ustanovení rovněž oprávněn prohlásit všechny doposud nesplatné pohledávky za objednatelem za splatné a tyto se stávají okamžitě splatnými. Tuto skutečnost sdělí zhotovitel objednateli neprodleně písemným oznámením.

  • 4 Poskytnutí služeb, předání místa plnění

(1) Zhotovitel je oprávněn k provedení díla využít vlastní zaměstnance, případně jiný subjekt jako subdodavatele. Za činnost tohoto subdodavatele však odpovídá, jako by ji prováděl sám.

(2) Zhotovitel je při poskytování služeb povinen: - postupovat podle svých odborných schopností a znalosti; - dodržovat technologie jednotlivých úklidových prací v souladu s uzavřenou smlouvou; - provádět práce řádně a pečlivě, zejména s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a dodržovat veškeré právní předpisy (např. hygienická, desinfekční kázeň); - shromažďovat odpady vzniklé při provádění úklidu v souladu s provozními instrukcemi objednatele o nakládání s odpady, se kterými byl zhotovitel seznámen; - předcházet škodám; - dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy týkající se požární ochrany; pokud zhotovitel svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situace na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit, a neprodleně o tom informovat objednatele; - odstranit zjištěné nedostatky nejpozději do 48 hodin od vyzvání objednatelem.

(3) Objednatel je při poskytování služeb povinen: - zajistit nerušený výkon úklidových služeb zhotovitele v místě plnění; - zajistit stavební připravenost prostor, ve který budou úklidové práce prováděny, dle přílohy k těmto VOP - poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění jeho povinností; - seznámit před zahájením plnění zástupce zhotovitele s prostory, ve kterých bude prováděn úklid; - bezplatně poskytnout zhotoviteli v předmětných prostorách po dobu poskytování služeb uzamykatelnou místnost za účelem uskladnění věcí nutných k realizaci úklidu; - poskytnout zhotoviteli v rozsahu nezbytném pro řádné provedení služeb bezplatně ničím neomezený přísun vody a elektrickou energie v místě plnění nebo jeho bezprostřední blízkosti, zajistit likvidaci odpadu vzniklého při poskytování služeb a zajistit bezplatné parkovací místo v bezprostřední blízkosti místa plnění; - v přiměřeném předstihu oznámit zhotoviteli provozní změny, které budou mít vliv na poskytování služeb; - vést veškerou komunikaci se zhotovitelem výhradně přes pověřenou osobu (Jan Pazderka, tel. č. 773 797 955, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.); - zajistit, aby již uklizené prostory nebyly znečišťovány činností objednatele nebo jeho smluvních partnerů. Odstranění takového znečištění z již uklizených prostor je považováno za vícepráce a k jeho provedení je třeba písemný souhlas objednatele.

  • 5 Uplatňování práv z vadného plnění

(1) Objednatel má právo kontrolovat provádění úklidových prací a v případě zjištěných nedostatků v průběhu plnění zaslat reklamaci na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

(2) O předání dokončeného díla bude vyhotoven a oběma stranami podepsán předávací protokol/soupis provedených prací. Smluvní strany sjednávají možnost předat dílo i po částech. K tomuto je objednatel povinen poskytnout součinnost. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla v dostatečném předstihu před dokončením prací. Nepřevezme-li objednatel dílo, spočívající v provedeném úklidu, nebo odmítne potvrdit předávací protokol/soupis provedených prací, považuje se dílo za dokončené a předané v den, který zhotovitel oznámil objednateli ve výzvě k převzetí díla.

(3) Objednatel je povinen prohlédnout prostory, ve kterých byl proveden úklid, před jejich převzetím po poskytnutí úklidových služeb. Případné vady díla či nedodělky zjištěné před převzetím prostor je objednatel povinen oznámit bez zbytečného prodlení zhotoviteli, a v případě, že nebudou odstraněny před předáním díla, je zaznamenat v protokolu o předání díla. Zhotovitel je povinen jemu oznámené vady či nedodělky odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději však ve lhůtě sjednané v předávacím protokole.

(4) Za vady či nedodělky zjištěné po protokolárním předání díla nenese zhotovitel odpovědnost a je oprávněn veškeré takové reklamace odmítnout jako opožděné, příp. vyúčtovat Objednateli náklady spojené s vyřízením reklamace/odstraněním reklamovaných vad ve výši 1.000,-Kč, v případě místa plnění mimo Prahu i cestovní náklady ve výši 9,-Kč/km.

(5) Uplatnění reklamace neopravňuje objednatele k pozdržení platby za vyfakturované služby a pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany objednatele.

(6) Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu.

(7) Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

(8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s poskytováním úklidových služeb, a to pro případ věcných škod a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 30.000.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu platnosti smlouvy takto pojištěn.

  • 6 Rozhodné právo, soudní příslušnost

(1) Veškeré dodávky služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právem České republiky. Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy při poskytování služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2) Místní příslušnost soudu pro všechny spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s poskytováním služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí sídlem zhotovitele. Zhotovitel je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu objednatele.

(3) Objednatel není oprávněn postoupit práva a povinností ze smluv uzavřených se zhotovitelem jinou formou než písemnou, a to pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. To se vztahuje i na postoupení pohledávek objednatele za zhotovitelem. Porušení této smluvní povinnosti zakládá neplatnost takového právního jednání. Postoupení jakékoli smlouvy uzavřené se zhotovitelem jako celku je možné jen písemně, a to s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

(4) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o provedení úklidových služeb uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem a jsou k dispozici na webových stránkách objednatele www.uklid-namiru.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2022